Project Description

ลูกค้า

ธัญญะเฟอร์นิเจอร์

เทคโนโลยีที่ใช้

WordPress

ข้อมูลเว็บไซต์

Thanya Furniture ธัญญะเฟอร์นิเจอร์ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน โรงเรียน ชุดโรงอาหาร เป็นต้น พร้อมรับจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ทั่งประเทศ

ระบบภายในเว็บไซต์

  • ระบบขายสินค้าออนไลน์
  • ฟอร์มข้อมูลติดต่อทางอีเมล
  • ดีไซน์ธีมทันสมัยที่เหมาะกับธุรกิจ
  • ดีไซน์ธีมแบบ Standard
  • รองรับการแสดงผลกับทุกหน้าจอ